اعضای هیئت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه بناب
دکتر میثم معزی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : meysammoezzi@bonabu.ac.ir
دکتر مرضیه رنجبر محمدی بناب
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : m.ranjbar@bonabu.ac.ir 

دکتر الهام نقاش زرگر
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : e.naghashzargar@bonabu.ac.ir

دکتر جواد یکرنگ
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : j.yekrang@bonabu.ac.ir

دکتر رضا ثقفی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : saghafi@bonabu.ac.ir

دکتر مقداد کمالی مقدم
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : kamali@bonabu.ac.ir