مدیریت گروه مهندسی نساجی

دکتر مرضیه رنجبر محمدی بناب
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : m.ranjbar@bonabu.ac.ir