تاریخ : شنبه 25 دي 1395     |     کد : 8

برنامه کلی رشته نساجی ترم دوم 1395-1396 دانشگاه بناب

برنامه کلی رشته نساجی ترم دوم 1395-1396 دانشگاه بناب

برنامه کلی رشته نساجی ترم دوم 1395-1396 دانشگاه بناب


 
نام درس كد درس تاريخ امتحان ساعت امتحان نام استاد روز زوج فرد ساعت شروع ساعت پایان
ریاضی 2 111202 27 خرداد 11 د محجوب 3
5
ثابت
فرد
17
10
19
12
فیزیک 2 111203 1 تیر 11 دصحرایی 5 ثابت
زوج
8
10
10
12
شیمی پلیمر 111503 16 خرداد 11 رنجبر 1   10 12
استاتیک 111301 22 خرداد 14:30 دشکریان 3 ثابت
زوج
13
15
15
17
اندیشه 2 111102       3   8 10
شیمی آلی 111329 20 خرداد 8:30 د حاتمی 2
3
ثابت
فرد
10
15
12
17
تربیت بدنی 1 999901       1   8 10
مبانی مهندسی برق 111306 20 خرداد 11 م عزیزی 1
3
ثابت
زوج
8
10
10
12
محاسبات عددی 111307 18 خرداد 11 د آشپززاده 2   15 17
ریسندگی 1 111404 31 خرداد 14.30 د معزی 0   8 10
                 
طراحی اجزا ماشین 111308 27 خرداد 14.30 دناصری 0 ثابت
فرد
15
17
17
19
ترمودینامیک عمومی 111305 22 خرداد 11 د ادیبی 0
4
ثابت
زوج
13
13
15
15
آمار و احتمالات مهندسی 111207 16 خرداد 8.30 د قلی زاده 1 ثابت
زوج
13
15
15
17
بافندگی حلقوی 1 111420 22 خرداد 11 د یکرنگ 0
1
ثابت
زوج
8
13
10
15
ریسندگی نخ های یکسره 111416 31 خرداد 11 د رنجبر 0   10 12
بافندگی 1 111412 27 خرداد 11 د ثقفی 1   8 10
کارگاه بافندگی 1 111413     د ثقفی 2   10
13
17
12
15
19
کنترل کیفیت آماری 111415 22 خرداد 11 د معزی 0
2
 
ثابت
زوج
15
13
17
15
کفپوش های ماشینی 111414 17 خرداد 11 دثقفی 2   8 10
                 
دانش و جمعیت خانواده 666666       0   17 19
ریسندگی مدرن 111428 18 خرداد 11 د حصاریان 5   10 12
                 
بافندگی حلقوی2 111429 20 خرداد 14:30 د یکرنگ 1
4
فرد
ثابت
13
13
15
15
تجزیه  فنی بافت پارچه 111430 16 خرداد 14:30 مهندس رجبی 4   10 12
طرح و محاسبه کارخانه 111431 1 تیر 11 د حصاریان 5   13 15
تفسیر موضوعی قران 333333       4   8 10
آمار و روش های تحقیق 211011 31 خرداد 11 د مراثی 3
3
ثابت
زوج
15
17
17
19
فیزیک الیاف پیشرفته 211012 23 خرداد 11 د معزی 3
3
ثابت
زوج
10
13
12
15
سیستم ها و تئوری های ریسندگی غیر متعارف 211028 17 خرداد 11 د ثقفی 3
4
ثابت
زوج
8
8
 
 
10
10
 

 
نام درس كد درس تاريخ امتحان  
كد استاد
نام استاد روز زوج فرد ساعت شروع ساعت پایان
آز شیمی آلی 111330     د حاتمی 1   13 15
آز فیزیک 1 111205       2
2
2
  13
15
17
15
17
19
آز فیزیک الیاف 111411     د معزی 0
1
1
  13
10
15
15
12
17
آز علوم الیاف 111403     د رنجبر 2
2
 
  8
10
 
10
12
 
آز شیمی آلی 111330     د حاتمی 1   13 15
آز شیمی آلی 111330     د حاتمی 1   15 17
آز شیمی آلی 111330     د حاتمی 1   17 19
کارگاه جوشکاری       م نبردی
م نبردی
م رحمت فام
4   8
10
13
10
12
15
کارگاه ریسندگی 1 111405     م رجبی 4   8
15
17
10
17
19
ماشین ابزار 071606   110
958
813
690
958
د داداشی
د جهانی
د خجسته
د عبازاده
د جهانی
3
1
1
1
0
  13
13
15
10
13
15
15
17
12
15
کارگاه ریخته گری 111329       3
3
1
3
  8
15
10
17
10
17
12
19
کارگاه بافندگی حلقوی 2 111430     د یکرنگ 1   15
17
17
19
نقشه کشی 2 071403 - 958 جهانی 1   8
10
10
12
نقشه کشی 2 071403 - 110 داداشی 1   15
17
17
19
نقشه کشی 2 071403 - 110 داداشی 2   13
15
15
17
نقشه کشی 2 071403 - 939 شکریان 3   8
10
10
12
نقشه کشی 2 071403 - 697 نرج آّبادی 4   8
10
10
12
کارگاه چاپ رنگرزی و تکمیل 111433     د رنجبر 3   13
15
15
17
جوش 071604   938 د ناصری 0   8 10
جوش 071604   938 د ناصری 0   10 12
جوش 071604   691 م اختری 2   15 17
جوش 071604   691 م اختری 2   13 15
جوش 071604   691 م اختری 2   15 17
جوش 071604   954 م نبردی 4   8 10
جوش 071604   954 م نبردی 4   10 12
جوش 071604   850 م رحمت فام 4   13 15
آز کنترل کیفیت آماری 111424     د معزی 1   17 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام درس كد درس تاريخ امتحان ساعت امتحان نام استاد روز زوج فرد ساعت شروع ساعت پایان
پروژه 111001     رنجبر        
پروژه 111001     معزی        
پروژه 111001     ثقفی        
کاراموزی 1 111002     رنجبر        
کاراموزی 1 111002     معزی        
کاراموزی 1 111002     ثقفی        
کاراموزی 2 111003     رنجبر        
کاراموزی 2 111003     معزی        
کاراموزی 2 111003     ثقفی        
 

 
 
 
 


نوشته شده در   شنبه 25 دي 1395  ساعت  22   توسط   مدير سايت گروه مهندسی نساجی دانشگاه بناب   
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :