دستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک
   
  ماشین بافندگی حلقوی پودی تخت باف
  ماشین بافندگی حلقوی پودی تخت باف
  دستگاه رینگ آزمایشگاهی اتوماتیک
  دستگاه رینگ آزمایشگاهی اتوماتیک
  حمام رنگرزی- بن ماری
  حمام رنگرزی- بن ماری
  دستگاه تست نایکنواختی Uster tester II
  دستگاه تست نایکنواختی Uster tester II
  دستگاه الکتروریسی اتوماتیک
  دستگاه الکتروریسی اتوماتیک