آزمایشگاه ها و کارگاه ها
دستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک
   
  ماشین بافندگی حلقوی پودی تخت باف
  ماشین بافندگی حلقوی پودی تخت باف
  ماشین بافندگی حلقوی پودی تخت باف
  دستگاه رینگ آزمایشگاهی اتوماتیک
  دستگاه رینگ آزمایشگاهی اتوماتیک
  دستگاه رینگ آزمایشگاهی اتوماتیک
  حمام رنگرزی- بن ماری
  حمام رنگرزی- بن ماری
  حمام رنگرزی- بن ماری
  دستگاه تست نایکنواختی Uster tester II
  دستگاه تست نایکنواختی Uster tester II
  دستگاه تست نایکنواختی Uster tester II
  دستگاه الکتروریسی اتوماتیک
  دستگاه الکتروریسی اتوماتیک
  دستگاه الکتروریسی اتوماتیک
   
   کارگاه ها و آزمایشگاه ها